به سایت مهندس‌قنبری خوش‌آمدید

How Can I Serve You quickly design and customize responsive mobile-first sites

...

Five Steps to a More Successful Future(DRIVE)

پنج‌قدم برای آینده‌ای موفق‌تر

DRIVE

Decision

تصمیمی اگر اتخاذ نشود حرکتی انجام نخواهد شد داشتن تصمیم‌های بزرگ در فرد ایجاد انگیزه می‌کند

Routine

تکرار هرکارمفید بصورت روتین روزانه و مرتب با اثر مرکب، ما را به قله موفقیت رهنمون می‌سازد

Investment

اگر میخواهی موفق شوی باید بیشتر بشوی و برای بیشتر شدن باید بیشتر بدانی و روی خودت سرمایه‌گذاری‌کنی

Vision

داشتن هدف و چشم انداز عالی در زندگی و نوشتن آن روی کاغذ فوق‌العاده اهمیت دارد و مارا به تلاش وامی‌دارد

Effort

تلاش و کوشش در جهت صعود به اهداف تعیین‌شده از مهمترین اصول موفقیت است

سخن آخر

حمدو ستایش خدا و شکرگزاری باعث ارتباط با شعور نامحدود هستی و کسب توفیق برای موفقیت می‌گردد و این همه در سایه حال خوش میسر می‌گردد

«اگرگویی که بتوانم»
«قدم درنه که بتوانی »
«اگر گویی که نتوانم »
« برو بنشین که نتوانی »
...
Z Ghanbari / CEO, Ganbarisite

پندها

سخنان بزرگان کامپیوتر

...
Reading
Love for Books and Reading
عشق به کتاب و خواندن آن

A lot of love and interest in continuing to learn is a very important factor. I learned to read many books as a child.

...
Love
Love what you do
به کارتان عشق بورزید

The only way to do a great job is to love what you do.

...
Passionate
Passionate to job
اشتیاق فراوان به شغل

Find the job you are most passionate about.