تحقیقات کمپانی

مقاله جدید
فشرده‌سازی بی‌اتلاف الهام گرفته‌شده از طبیعت برای داده‌های کامپیوتری

این که چگونه میلیاردها کد در قالب ژن ها در داخل 23 زوج کروموزوم در داخل هسته‌ی سلولی به کوچکی چند آنگستروم قرارداده شده‌اند، میتواند الگویی برای فشرده‌سازی فایلهای رایانه‌ای باشد

Read more

Featured Stories

...
Success
مثبت اندیشی

بود خاروگل باهم ای هوشمند

چه دربند خاری توگل دسته بند

گرت عیب جویی بود در سرشت

نبینی زطاوس جز پای زشت

...
Success
داشتن باور

اگر گویی که بتوانم / قدم در نه که بتوانی

اگر گویی که نتوانم / برو بنشین که نتوانی

...
Success
با هر سختی ، آسانی هست

اگر قطرات اولیه چکید شرشر می‌ریزد

شرشر می‌ریزد