بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خدایا تورا هزاران هزار مرتبه شکر می گویم که نعمتهای فراوانی به من عطا فرمودی و عطا و بخشش تورا پایانی نیست

«خدایا شکرت»

...
...
...

منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و بشکر اندرش مزيد نعمت. هر نفسی که فرو ميرود ممد حيات است و چون برمی آيد مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجودست و بر هر نعمتی شکری واجب

از دست و زبان که برآيد / کز عهده شکرش بدرآيد

اعملوا آل داود شکرا و قليل من عبادی الشکور

بنده همان به که ز تقصير خويش / عذر بدرگاه خدای آورد

ور نه سزاوار خداونديش / کس نتواند که به جای آورد

View project